Home
De verkiezing
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Uitreiking
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer ‘Foodservice Award Nederland’ editie 2023, versie mei 2022

CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Printerweg 22, 3821 AD Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de ‘Foodservice Award Nederland’ Publieksprijzen (alsmede op de inhoud van deze site). De verkiezing is een initiatief van o.a. Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen zal Q&A de gewijzigde tekst op de website plaatsen. Zij stelt je hiervan niet middels een ander kanaal op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Verkiezing en Publieksprijzen ‘Foodservice Award Nederland’ verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen - waaronder deze website - kan de door haar gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijder rechten

Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Publieksprijzen ‘Foodservice Award Nederland’ website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de Publieksprijzen ‘Foodservice Award Nederland’. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Publieksprijzen ‘Foodservice Award Nederland’, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV). Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (dan wel van Avantage BV) (anders dan de informatie die je zelf aan Q&A hebt toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij.

Art 6. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.